Nasıl Mağaza Açabilirim?

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLER

1. TARAFLAR

1.1. Ekip Medikal (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

1.2. KURUMSAL ALICI Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.) işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle sisteme kaydolan kurumsal kullanıcıları, SATICI ile Kurumsal Üyelik sözleşmesi yapan Tüzel kişileri ifade eder.

İşbu çevrimiçi (online) sözleşme, kurumsal üyelik formunu doldurarak sisteme kaydolurken beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu ve işbu Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri’ni kabul eden ALICI ile SATICI arasında yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Paketi: Kurumsal Üye’nin üyeliği kapsamında yayınlayabileceği proje sayısı ve diğer

Web Sitesi: SATICIya ait cabuksatalim.com sitesini ifade eder. 

2. HİZMETİN KAPSAMI

2.1. Hizmetin Kapsamı; SATICI’ya ait cabuksatalim.com (“Web Sitesi”), mobil uygulama ve SATICI ilan, imaj, veri paylaşımı hususlarında ve dağıtım platform anlaşması olan diğer web sitelerinde ("WEB SİTELERİ”) Alıcı tarafından sağlanan proje ilanlarının yayınlanarak Alıcı’ye azami düzeyde trafik, potansiyel müşteri ve iş kazandırmak üzere SATICI ve ALICI’nın iş birliği yapmasıdır. 

2.2. SATICI, ALICI tarafından girilmiş reklamların etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, iş birliği içinde bulunduğu 3. Parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. Alıcı, bu hususu bildiğini beyan etmiş ve ilanının çeşitli 3. Parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir.

2.3. Söz konusu proje ilanları, ALICI tarafından sağlanan her bir ilana ait verilerden anahtar kelime, ilan numarası, lokasyon, gayrimenkulün öz nitelikleri gibi özellikleri ile yayınlanır. Ayrıca ALICI'ye ait belirlenen ölçülerde bir logo, profili ve iletişim bilgileri de yayınlanır. Temin edilen her türlü bilginin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan ve güncelliğinden ALICI sorumludur. Alıcılerin vermiş olduğu bu bilgilerden dolayı SATICI tarafından 3. Kişilere ödenen her türlü tazminat ve maddi değerlerin bu duruma sebebiyet verene rücu edilmesine ALICI sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiş bulunmaktadır.

2.4. SATICI; reklam ilan sorguları ve ilanlara ait sayfaları ziyaret eden kişi sayısını artırmak ve bu sayfalar üzerinden ALICI ile görüşmek isteyecek kişileri bulmak amacıyla, kendi uhdesinde bulunan verileri ilanın içeriğiyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak sunarak ilanları ve ALICI ’dan gelen bilgileri farklı ve destekleyici içeriklerle zenginleştirebilir. Ancak SATICI, söz konusu zenginleştirme işlemi ve tavsiyeler neticesinde herhangi bir satış ve trafik artırımı ya da performans taahhüdü vermemektedir.

2.5. Bireysel Kullanıcı taleplerinin ALICI’ya yönlendirilmesi ile ilgili süreçlerde SATICI sadece aracılık ederek ALICI ile bireysel kullanıcıları tek noktada buluşturmayı amaçlamaktadır. Bireysel Üye ile ALICI arasında doğabilecek anlaşmazlıklarla ilgili SATICI’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3. ÜCRETLENDİRME ve İPTAL, İADE KOŞULLARI

3.1. SATICI tarafından verilen hizmete karşılık ücretlendirme; münferit kampanya dönemleri ve promosyon dönemleri hariç, çeşitli özellikleri olan ve profile göre farklı özellikler barındıran ve ALICI’nın ayrıca seçeceği paket fiyatlarından oluşur.

3.2. SATICI, Üyelik paketlerine ek olarak ilanların görünürlüğünü ve etkinliğini artırmak amacıyla; özel reklam alanları, listeleme ve vitrin hizmetleri, bülten gönderimi ve sair hizmetleri ayrı bir ücretlendirme ile sunabilir.

3.3. SATICI her zaman için, tek taraflı olarak ALICI'ya verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir, askıya alabilir, Üyelik fiyatları üzerinde değişiklik yapabilir. ALICI işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Hizmetin geçici veya sürekli olarak durdurulması veya askıya alınması durumlarında, SATICI'nın sorumluluğu ALICI tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının ALICI'ya iadesi ile sınırlıdır. ALICI’nın taahhüdünü ihlali sebebiyle hizmetin durdurulması durumunda herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. 

3.4. ALICI, basiretli bir tacir olarak hizmetin koşulları ve ücretlendirmesi hakkında tam bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul etmiştir.

3.5. Ücretin ödenmemesi halinde SATICI sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir, vereceği hizmeti tek taraflı olarak durdurabilir, hizmeti askıya alabilir. Ödemelerde gecikme olması halinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden aylık %3 (yüzde üç) temerrüt faizi tahakkuk ettirme hakkını saklı tutmaktadır. SATICI’nın sunduğu Üyelik Paketi içeriği ve Paket içerisinde yer alan ek hizmetler ve ücretleri ile ilgili tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

3.6. ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusundaki ihtilaflarda SATICI’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber kayıt olduğunu kabul etmiştir.

 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI sitesi içerisinde hiçbir surette proje listeleme sayfalarındaki projelerin sıralamasının değiştirilmesini veya sıralama algoritmasının açıklanmasını talep edemez. Bu husus tamamen SATICI’nın insiyatifinde bulunan bir durumdur.

4.2. ALICI, kendi web sitesinden veya doğrudan veri tabanından paylaşacağı her türlü ilanlarının, görsellerin ve içeriklerin işbu sözleşmenin amacına uygun olarak web sitelerinde 3. şahıs/kurumlar tarafından görüntülenebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim gibi ve bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları, veri çekilmesi için gerekli teknik izinleri verdiğini kabul eder.

4.4. SATICI, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak SATICI üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle ALICI’nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. ALICI bu hususu sözleşmeyi onayladığı anda kabul etmiş olup daha sonrasında bu durumdan dolayı hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul etmiştir.

4.5. SATICI, 5651 Sayılı Kanun gereği ÜYELER tarafından yayınlanan içerikler bakımından Yer Sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir. SATICI, yer sağladığı ALICI tarafından sağlanan proje ilanlarının ve içeriklerinin; güncelliğini veya doğruluğunu incelemek, içeriği kontrol etmek, değerlendirmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.  Proje ilanlarının içeriğinin, mevzuata ve hukuka aykırı unsurlar taşıması halinde, söz konusu içeriğin her türlü hukuki, adli ve cezai sorumluluğu ALICI'ye aittir. Ayrıca bu durumlardan dolayı SATICI tarafından 3. Kişilere ödenecek her türlü tazminat, bedeller ve adli/idari para cezalarını bu duruma sebep olana rücu edileceğine Alıcı beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. .Bu gibi durumlarda SATICI gerekli düzenleme yapılana kadar ilgili içeriği kaldırma, hizmeti geçici olarak durdurma veya işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.6. Ayrıca, Sözleşme konusu Reklam ve İlanlarında SATICI, doğru ve güncel olmayan, herhangi bir menfi kasıt olmaksızın dahi tüketicinin yanlış bilgilenmesine neden olacak şekilde girilen verileri ve her durumda adil, serbest rekabeti ve tüketici menfaatini gözeterek kendi inisiyatifinde yapacağı değerlendirmelere uymayan verilerle ve proje ilanlarıyla karşı karşıya kaldığında bu tip ilanları önceden bildirim yapmadan sonlandırma hakkına sahiptir. 

ALICI, SATICI üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların hukuka, genel ahlâka uygun ve doğru olduğunu, SATICI üzerinde Alıcıleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin SATICI ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

ALICI, SATICI’nın bu nedenlerle uğradığı her türlü zararı, kaybı ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedelleri, ödediği adli/idari para cezaları ve/veya tazminatları ilk taleple birlikte nakden ve defaten SATICI’ya ödemekle yükümlüdür.

4.7. SATICI kendi sitesinde sözleşme konusu içeriklerin yayınlandığı sayfalarda reklam ve sponsorluk olanaklarını kullanabilir. 3. Partilerle başka tür bağlantılar kurabilir. Bu tür servislerden elde edilen gelirler, SATICI’ya ait olup, ALICI bu tür gelirlerden herhangi bir pay veya hizmet ücreti vs. herhangi bir ad altında bedel talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

4.8. SATICI, site üzerinden son kullanıcıya vereceği hizmetleri ücretli hale getirme, son kullanıcıya sunulacak fiyatları kendisi belirleme, indirim ve promosyon belirleme hakkını saklı tutar. ALICI Bu durumu önceden bilip, kabul etmiştir.

4.9. ALICI, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlâka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının ve SATICI’nın fikri sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ALICI, başkalarının SATICI üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Belirtilen bu kullanımların olması halinde bu hareketi gerçekleştiren kişiye adli/idari yargı mercilerde yasal işlemlerin başlatılacağı; oluşan maddi ve manevi zararlar dahil olmak üzere yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin söz konusu suçu işleyen kişi tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. ALICI bu durumu bildiğini daha önceden beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4.10. ALICI, SATICI üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına, fotoğraflarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, kopyalamamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde SATICI'nın bu yüzden uğradığı her türlü zarar, kayıp ve kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ALICI ‘ya aynen rücu edilecektir. ALICI bu bedelleri ilk taleple birlikte nakden ve defaten SATICI’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ALICI, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini SATICI'nın tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI'nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece ALICI ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece ALICI değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Alıcının, Üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve Üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı SATICI kesinlikle sorumlu değildir. SATICI, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması için Üyelerin, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir. 

4.12. ALICI, sitede yayınladığı içeriklerin / ilanların / fotoğrafların yedeklerini almakla kendisi yükümlüdür, herhangi bir veri kaybından dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumum ALICI’nın sorumluluğu altında olan bir durumdur.

4.13. SATICI veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde ALICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve ALICI yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ALICI bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararla ilgili olarak SATICI’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Alıcı; kendisi tarafından cabuksatalim.com’a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. cabuksatalim.com’a veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Anti-Virüs Yazılımlarını Kullanmak da Dahil Olmak Üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. SATICI, ALICI'nın sistemi işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, durumu yetkili makamlara bildirmek, ALICI hesabını askıya almak, hizmeti sonlandırmak haklarını saklı tutar.

4.15. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.16. Yapsatal.com ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, gizlilik koşulları dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda SATICI’nın iş birliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. ALICI kişisel bilgilerin paylaşılmasına muvafakat verdiğini beyan ve kabul etmiştir.

4.17. Alıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4.18. SATICI, Kullanıcı’lara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarf eder.  SATICI, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

4.19. SATICI, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri ve bu kullanıcı sözleşmesini önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Alıcı’nın sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Alıcılere siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye etmektedir.

5. GEÇERLİLİK VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

5.1. Bu sözleşmenin geçerlilik süresi, Üyelik Paketleri’nde belirtilen süre kadardır.

5.2. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi birinin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi halinde, diğer taraf ihlal edene yazılı bildirimde bulunarak 15 gün içerisinde ihlal edilen hususların düzeltilmesini talep eder, bu süre içerisinde düzeltilmemesi veya ihlale son verilmemesi halinde yasal haklar saklı kalmak kaydı ile ihtarı gönderen taraf sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

6.1.cabuksatalim.com sitesinin tüm hakları SATICI Ekip Medikal Araştırma firmasına aittir. cabuksatalim.com tüm bireysel ve kurumsal Üyelerinin üyelik bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. cabuksatalim.com Üye' nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri' ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda cabuksatalim.com Gizlilik Prensipleri' nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. cabuksatalim.com vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari önlemlerle desteklenmektedir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını cabuksatalim.com tavsiye etmektedir.

cabuksatalim.com işbu Gizlilik Politikası’ nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. cabuksatalim.com' un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri cabuksatalim.com adlı web sitesinde ("Web Sitesi") yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. cabuksatalim.com yenilenen sözleşmeler konusunda bireysel ve kurumsal Alıcıleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’ nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali cabuksatalim.com adlı web sitesine yüklenecektir. İşbu sebeple cabuksatalim.com güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal Alıcılerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal Alıcı/Alıcılerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Gizlilik Politikası’ nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini cabuksatalim.com önermektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal Alıcıleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. cabuksatalim.com, kullanıcıların kendisine cabuksatalim.com adlı web sitesi üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

cabuksatalim.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla,

Bireysel ve kurumsal üyeler Web Site’ sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, cabuksatalim.com tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal üyelerin özgür iradeleri ile cabuksatalim.com’ a sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler bu kişisel bilgileri cabuksatalim.com’ a verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal üyelere daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu platformda üyelerden talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini cabuksatalim.com önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması üyelerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda cabuksatalim.com’ un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle cabuksatalim.com’ un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü üyelere aittir.

6.2. İşbu sözleşmede yer alan Gizlilik maddesinin herhangi bir hükmünün taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi durumunda, diğer taraf her türlü zarar ve ziyanını tazmin etme hakkını elinde bulundurur.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Taraflar, özellikle marka, faydalı model, endüstriyel tasarım, patent, telif hakları, know-how ve ticari unvan olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek, herhangi bir şekilde fikri-sınai mülkiyet haklarına tecavüz ya da haksız rekabet teşkil eden fiillerde bulunmayacaktır. Yukarıda bahsedilen tüm bu hakların ihlâl edilmesinden doğan sorumluluk tamamen ihlal eden tarafa aittir.

7.2. ALICI, kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle SATICI’in uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça beyan,kabul ve  taahhüt eder.

7.3. ALICI; cabuksatalim.com web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan proje ilanlarına ilişkin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, kullanılacak olan tüm içerikler, video ve görsellerin veya ses kayıtlarının veya bu videoların, görsellerin veya ses kayıtlarının bir kısmını içerecek şekilde oluşturulan video, görsel ve ses kayıtlarının; SATICI tarafından belirlenecek mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere söz konusu videonun, ses kaydının veya görselin  yayınlanmasına muvafakat ettiğini, ve  başta  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olmak üzere tüm yasal mevzuat kapsamındaki,  işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim gibi ve bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları ve sair  tüm mali hakların yer ve süre sınırı olmaksızın kullanılmasına muvafakat ettiğini ve adın belirtilmesi, umuma arz gibi ve sair FSEK kapsamında doğan her türlü manevi hakların yer ve süre sınırı olmaksızın kullanılmasına muvafakat ettiğini,  bahsi geçen video, ses kaydı ve/veya görsellerin cabuksatalim.com internet sitesinde ve SATICI sosyal medya hesaplarında da yayınlanacağın kabul, beyan ve taahhüt ettiğini belirtir. 

Ayrıca söz konusu videolar, görseller ve ses kayıtlarının yukarıda bahsi geçen mecralarda kullanılmasından dolayı SATICI’dan herhangi bir hak, alacak, bedel, telif gibi herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.